Kadet Remaja Sekolah

Monday, November 7, 2011

Cadangan utk Tunas KRS

Cadangan Pelaksanaan dan Cadangan Kajian Lanjutan

Kadet Remaja Sekolah atau KRS telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya pula telah disempurnakan oleh YB Dato’ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995. Manakala arahan pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ini di semua sekolah telah dibuat oleh Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4 / 1995.

Pasukan Tunas KRS ini ditubuhkan bertujuan memberi peluang kepada semua murid yang tidak menyertai mana-mana pasukan badan beruniform yang sedia ada di sekolah untuk menyertai pasukan Tunas KRS. Dengan itu semua murid berpeluang menyertai pasukan pasukan badan beruniform di sekolah. Semenjak ditubuhkan lebih sedekad yang lalu, penglibatan murid dalam pasukan ini telah meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya adalah melebihi bilangan penglibatan murid dalam mana-mana pasukan badan beruniform yang lain.

Berdasarkan perkembangan ini, pelaksanaan aktiviti pasukan KRS turut dikembangkan ke peringkat sekolah rendah dengan nama Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah atau TKRS. Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah ini telah diasaskan pada 15 Mac 1999 dan penubuhan rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia, YB Dato’ Noh b. Omar pada 26 Mac 2006

Dari aspek kepegawaian , kedua-dua pasukan ini menggunakan sepenuhnya kepakaran dan tenaga guru-guru sekolah sebagai pengurus dan jurulatih pasukan. Oleh itu berbagai-bagai latihan telah dijalankan kepada guru-guru tesebut bagi memantapkan lagi pengurusan pasukan ini di seluruh negara.Pelaksanaan aktiviti Tunas KRS adalah berdasarkan kurikulum yang berteraskan aspek Disiplin dan Kerohanian disamping 4 elemen utama iaitu Ketahanan Diri dan Kebudayaan, Keusahawanan, Khidmat Masyarakat dan Alam Sekitar.

Sepanjang tempoh pelaksanaan aktiviti Tunas KRS, tiada sebarang peruntukan khas diberikan kepada pasukan ini. Pembiayaan aktiviti hanyalah melalui peruntukan aktiviti Menengah dan Rendah (kokurikulum –OS42000) yang amat terhad dan rendah jumlahnya. Oleh itu segala perancangan untuk membangunkan pasukan ini tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan melalui peruntukan yang terhad tersebut. Oleh itu beberapa permasalahan dapat dikesan seperti berikut;

i. Pembangunan aspek kejurulatihan pasukan.kurang berkesan.

Memandangkan semua jurulatih pasukan TKRS ini adalah terdiri daripada kalangan guru, maka latihan atau kursus-kursus yang berkaitan dengan kurikulum dan pengurusan pasukan yang cekap dan sistematik perlu diadakan. Tetapi disebabkan tiadanya peruntukan khas, maka program ini gagal dilaksanakan secara berkesan dan objektif di sebalik penubuhan pasukan ini di semua sekolah seluruh negara tidak akan tercapai sepenuhnya.

ii. Pembangunan fizikal pasukan kurang mantap.

Disebabkan tiadanya peruntukan khas tersebut, menyebabkan aktiviti pembangunan fizikal pasukan seperti ketiadaan pusat latihan khas, kekurangan peralatan dan logistik pasukan itu sendiri di peringkat kebangsaan dan negeri merencatkan program yang dirancang sepanjang tahun.

iii. Salah tanggapan terhadap kualiti pasukan KRS.

Disebabkan tiada peruntukan yang khas diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada pihak pengurusan pasukan ini, segala urusan perbelanjaan pasukan ditanggung oleh ahli-ahli dan guru-guru pemimpinnya sendiri di peringkat negeri dan sekolah. Oleh itu timbul salah tanggapan oleh sesetengah pihak bahawa menyertai pasukan ini perlu mengeluarkan perbelanjaan yang besar khususnya untuk pembelian pakaian dan segala kelengkapan yang lain.

Pada setiap tahun pasukan TKRS terlibat dalam pelbagai aktiviti sama ada diperingkat kebangsaan, negeri mahupun daerah seperti perkhemahan tahunan, pertandingan kawad kaki, kursus kenaikan pangkat dan kursus-kursus kejurulatihan pegawai. Tanpa sebarang peruntukan khas tersebut, semua aktiviti ini masih dapat dilaksanakan, namun kejayaannya tidak begitu memberangsangkan. Demi pembangunan yang lebih mantap, sokongan dari segi kewangan khas amat diperlukan oleh pasukan ini.

Dicadangkan Kementerian Pelajaran Malaysia mewujudkan peruntukan khas yang akan diberikan kepada pasukan TKRS agar dapat merealisasikan semua aktiviti yang dirancang dengan berkesan melalui pelaksanaan program dan kursus kejurulatihan kepada pegawai-pegawainya, penyediaan peralatan dan logistik yang mencukupi serta pengurusan dan perancangan aktiviti yang mantap. Dengan adanya semua peruntukan ini, usaha membentuk generasi muda yang yakin diri, berdaya saing, cekap dan bersatupadu bagi melahirkan insan kamil sesuai dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan tercapai.

Selain daripada peruntukan kewangan berdasarkan hasil dapatan kajian, dicadangkan diwujudkan jawatan Pegawai Tadbir KRS secara hakiki di semua Jabatan Pelajaran Negeri. Disamping memastikan pasukan badan beruniform Tunas KRS di semua negeri mempunyai sumber logistiknya tersendiri yang lengkap. Kursus-kursus pemantapan kejurulatihan dilaksananakan dengan efektif dan berkesan di peringkat negeri dan kebangsaan. Dan akhir sekali mewujudkan pusat latihan bagi pasukan Tunas KRS di setiap negeri. Belanja Mengurus pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah dan penstrukturan semula perjawatan jika diluluskan sudah pasti menjadikan pasukan lebih mantap di setiap negeri dan setanding dengan pasukan badan beruniform yang lain selaras dengan matlamat dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Hasilan kajian juga menunjukkan bahawa kajian lanjutan harus dijalankan agar dapatan kajian yang dijalankan menjadi lebih tepat dan mendalam. Populasi kajian juga hendaklah lebih besar dan menjurus kepada akar umbi iaitu sekolah ( guru dan murid ) . Melalui kajian sebegitu barulah boleh dilihat samada penubuhan pasukan ini benar-benar berkesan dan menjadi tarikan ramai murid. Kajian lanjutan juga harus melihat dari beberapa aspek yang berbeza agar hasilannya lebih mendalam. Kaedah kajian juga harus dipelbagai agar hasilannya lebih tepat.

Kesimpulan

Memorandum Pelaksanaan Kokurikulum yang diluluskan oleh Kabinet Persekutuan pada tahun 2005.

“akan keterangan bahawa hasil daripada penelitian semula untuk menghidupkan aktiviti kokurukulum, Kementerian Pelajaran mendapati aspek-aspek seperti di bawah mesti diperkukuhkan, iaitu :

i. Pemantapan dasar bagi meningkatkan penyertaan murid, guru pelatih, guru, pensyarah maktab dan pensyarah kolej matrikulasi;

ii. Pemantapan latihan guru dan program kejurulatihan;

iii. Pengukuhan struktur organisasi yang terlibat dengan pelaksanaan aktiviti kokurikulum di jabatan, bahagian dan sekolah bagi membolehkan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian aktiviti dilakukan;

iv. Penyediaan norma khas peruntukan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti kokurikulum;

v. Penyediaan infrastruktur yang sesuai dan mencukupi bagi semua sekolah, maktab perguruan dan kolej matrikulasi;

vi. Pemantapan hala tuju serta pengukuhan aspek ganjaran dan hukuman menerusi peruntukan undang-undang, peraturan dan insentif bagi melaksanakan aktiviti kokurikulum, termasuk pemberian nilai ke atasnya terutamanya sebagai salah satu criteria utama pemilihan murid ke peringkat persekolahan dan pengajian yang lebih tinggi; dan

vii. Pemantapan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain dan pihak-pihak di luar kementerian

Langkah-langkah dan strategi untuk memantapkan kokurikulum sebagai suatu komponen pendidikan yang penting demi kegemilangan bidang pendidikan negara pada masa hadapan, dalam hal ini salah satunya melalui pasukan badan beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah. Melalui pasukan ini boleh membantu proses pembinaan insan, membantu proses pembelajaran murid. Pelaksanaan pasukan ini pada masa kini telah berjalan dengan lancar, landasan untuk pembangunannya sudah terbina. Penglibatan murid dan guru dan pegawai-pegawai pelajaran di peringkat daerah, bahagian dan negeri semakin memberangsangkan. Walaubagaimana pun masih ada lagi aspek pelaksanaan dan pengurusan yang boleh dipertingkatkan dan dipermantapkan dalam memastikan keberkesanan Penubuhan Pasukan Badan Beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah : Fokus Terhadap Elemen Jeri Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sunday, August 14, 2011

Menubuhkan Tunas Kadet Remaja Sekolah

MEMBUAT KEPUTUSAN MENUBUHKAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA PADA TAHUN 1999

Dalam membuat keputusan menubuhkan pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah banyak sebab yang memainkan peranan dalam keinginan saya menubuhkan pasukan tersebut. Setelah didedahkan kepada pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan mengikuti kursus-kursus di peringkat negeri, kesedaran mulai timbul betapa pentingnya menubuhkan pasukan ini di peringkat sekolah rendah.

Saya berpendapat bahawa anak-anak pada era ini perlu diberi pendedahan akan disiplin dan “survival” seperti mana yang terdapat dalam sukatan Kadet Remaja Sekolah. Tingkah laku dan dorongan serta nasihat dan pandangan pengasas-pengasas Kadet Remaja Sekolah telah banyak menyedarkan saya betapa anak-anak pada era ini ramai yang runtuh akhlak dan sebagai pendidik sesuatu harus dilakukan.

Perasaan bimbang dan risau banyak memainkan peranan dalam keinginan saya menubuhkan pasukan ini, kerana melihatkan anak-anak khasnya di Kuala Lumpur yang hidup dengan begitu bebas tanpa ada batasan dari segi moral dan agama. Budaya barat telah menular dan adanya setengah-setengah generasi pada era tersebut semacam sebati dengan budaya barat yang meruntuhkan akhlak. Oleh itu bagi saya sesuatu dan seseorang khasnya kita sebagai pendidik harus bertindak dalam membendung gejala-gejala negatif ini.

Pada waktu itu pasukan Kadet Remaja Sekolah telah ditubuhkan di sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia tetapi saya berpandangan adakah telah terlewat bagi kita sebagai pendidik untuk mula dedahkan anak-anak pada budaya yang baik pada peringkat umur belasan tahun tersebut, bukankah lebih baik untuk dimulakan di peringkat umur di sekolah rendah sebelum terlewat di mana anak-anak telah didedahkan dengan budaya yang negatif.

Melalui Badan Beruniform anak-anak boleh didedahkan dengan disiplin, moral, agama dan lain-lain lagi, pada waktu itu sememangnya telah ada pelbagai unit beruniform di sekolah-sekolah tetapi kebanyakannya lebih menekankan aspek disiplin, perkhemahan dan lain-lain, oleh itu saya merasakan sesuatu harus dibuat atau lebih tepat lagi sukatan badan beruniform yang baru yang lebih menekankan kerohanian dan moral perlu dilakukan dalam usaha membendung gejala-gejala negatif ini.

Pendedahan dan nasihat daripada pengasas-pengasas Kadet Remaja Sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam usaha saya menubuhkan pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah.

PERSEPSI DAN PERHATIAN DALAM MENUBUHKAN PASUKAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Pada tahun 1986 saya ditempatkan di Sekolah Menengah Chong Hwa, Kuala Lumpur setelah tamat kursus perguruan selama 3 tahun di Maktab Perguruan Kota Bharu. Saya dibesarkan di kampung dan juga bandar yang kecil berbanding dengan ibukota Kuala Lumpur, oleh itu pendedahan saya tentang budaya kehidupan amat berbeza dengan apa yang ada di Kuala Lumpur. Persepsi saya terhadap apa yang ada dan apa yang berlaku di Kuala Lumpur banyak mengubah pandangan saya dalam pendidikan. Di Kuala Lumpur pada tahun 1986 dan tahun-tahun berikutnya terdapat ramai penagih-penagih dadah, dan pelbagai aktiviti tidak bermoral yang lain, saya berpendapat anak-anak di sekolah harus dididik dan ditunjukajar agar tidak terjerumus dalam aktiviti-aktiviti negatif dan persepsi saya adalah melalui sesuatu yang anak-anak minat yang akan dapat menarik mereka atau mengelakkan mereka terjerumus dalam perkara yang akan merosakan mereka.

Persepsi saya untuk memulakan sesuatu harus dimulakan dari awal, dalam hal ini dari peringkat sekolah rendah lagi. Ini adalah berdasarkan ingatan dan perhatian saya pada beberapa badan atau pertubuhan yang menerapkan sesuatu doktrin hingga ia menjadi sebati pada diri seseorang. Pada awal tahun 80an saya telah menyertai beberapa pertubuhan dakwah dengan niat mempelajari sesuatu untuk memperbaiki diri di samping untuk melihat sendiri apa yang digembar-gemburkan akan dua pertubuhan dakwah yang kuat pengaruhnya pada waktu itu, iaitu Al-Arqam dan Tabligh. Disamping menyertai untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu saya telah dapat membuat perbandingan cara mana yang terbaik untuk menerapkan sesuatu agar masyarakat satu masa nanti dapat menerimanya, dalam hal ini cara yang digunakan oleh Al-Arqam lebih efektif kerana mereka mendedahkan ideologi mereka dari peringkat awal lagi iaitu dari peringkat bayi lagi, dan akhirnya doktrin mereka telah menjadi sebati dalam hati dan jiwa seseorang, malahan bila kerajaan mengistiharkan pertubuhan tersebut haram dan ajaran mereka terpesong masih ramai lagi hingga sekarang yang masih akur dengan Al-Arqam, khasnya kepada pemimpin mereka, ini menunjukan mereka telah sebati dengan apa yang diajar walaupun ianya negatif .

Oleh itu saya berpandangan daripada perhatian dan ingatan tersebut saya perlu menubuhkan pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah rendah lagi agar anak-anak dapat dididik dan diberi pendedahan dari awal agar budaya yang baik menjadi sebati dalam hati dan jiwa mereka.

Permerhatian saya juga banyak mempengaruhi saya dalam menubuhkan pasukan ini khasnya pemerhatian saya terhadap sekolah-sekolah pengasas-pengasas Kadet Remaja Sekolah, dimana murid-murid yang menyertai pasukan KRS telah keperibadian dan akhlak yang baik, ini termasuklah murid-murid kaum Cina di sekolah menengah tempat saya bertugas, inilah yang mendorongkan dan memberi kekuatan serta semangat kepada saya untuk menubuhkan pasukan Tunas KRS di sekolah rendah.

Persepsi saya juga memainkan peranan dalam usaha menubuhkan pasukan ini, kerana berdasarkan persepsi anak-anak di ibukota dan secara kebetulan tempat saya ditugaskan sebagai guru untuk kali pertama adalah di Kuala Lumpur banyak mempengaruhi saya setelah perhatian saya akan apa yang berlaku pada anak-anak muda di Kuala Lumpur pada waktu tersebut.

PENUTUP

Persepsi, ingatan dan perhatian saya banyak mempengaruhi saya dalam menubuhkan pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah dan saya merasakan dan berharap pasukan ini sedikit sebanyak akan memberi kesan positif dan mempengaruhi anak-anak agar Malaysia terus cemerlang.

Friday, May 21, 2010

RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI TKRS ARAS 3 ( Tahun 5 @ 6 )BULAN

MINGGU

AKTIVITI

RUJUKAN

JAN

1

Kawad

- Kawad Asas Statik

Kerohanian

- menyanyi 2 lagu nasihat

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s72

2

Kawad

- Kawad Asas Dinamik

Kerohanian

- Mengarang satu cerita mengenai nilai murni. (80 – 100 pp )

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s84

FEB

3

Kawad

- Hormat ke kiri / kekanan hormat

Kerohanian

- Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp )

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s103

4

Kawad

- Hormat ke hadapan hormat

Kerohanian

- Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp )

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s103

MAC

5

Kawad

- Hormat selaku terima sijil / hadiah

Kerohanian

- Menghafaz ayat Kursi atau Doa selepas solat

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s104

6

Kawad

- Kawad ( ulangkaji )

Kerohanian

- buku skrap ( tempat beribadat kaum di Malaysia )

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s72 /84

APR

7

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Ketatanegaraan

- Menyanyikan satu lagu patriotik

- Mengenal latar belakang 3 pemimpin utama negeri / negara

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s42

8

Kawad

- Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan dan perintah kawad statik dan dinamik dengan betul.

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s72/84

MEI

9

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Ikatan Tali

- bina satu gejet mudah/namakan jenis ikatan

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s72 dan 44

10

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Bantu Mula

- Teori dan amali usungan

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 84 dan 45

JUN

11

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Khidmas

- Wawancara seorang pemimpin / tokoh tempatan

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 72 dan 47

12

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Alam Sekitar

- Membantu mengendalikan satu projek kitar semula / projek keceriaan sekolah

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 84 dan 48

JUL

13

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Keusahawanan

- Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 72 dan 49

14

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Keusahawanan

- Masakan ( Latihan amali )

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 84 dan 49

OGOS

15

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Kebudayaan

- Mengendalikan satu persembahan kebudayaan.

- Mengenali alat-alat muzik tradisional

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 72 dan 46

16

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Nilai – nilai Murni

- Menyenaraikan 10 nilai murni

- Pengukuhan Amalam Nilai-nilai Pendidikan Agama / Moral

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 84 dan 41

SEPT

17

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Perkhemahan

- Kraf Perkhemahan

- Konservasi ( Pemuliharaan )

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 72 dan 44

18

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Rekreasi

- Sukan dan permainan

- Orienteering

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 84 dan 46

OKT

19

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Asas Kebombaan

- Cara menyelamatkan diri

- Cara menggunakan alat pemadam api

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 72 dan 46

20

Kawad

- Kawad ( Ulangkaji )

Khidmas

- Gotong royong

Rujuk buku panduan KRS dan TKRS m/s 84 dan 47